NỘI QUY HỌC TẬP

Tab chính

CÔNG TY CP TƯ VẤN QUẢN LÝ

VÀ ĐÀO TẠO APEC

--------------

Số: 50/TB-APEC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc: thực hiện nội quy học tập

Kính gửi: Các học viên học tại APEC

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tư vấn Quản lý và đào tạo APEC;

Căn cứ điều kiện thực tế hoạt động của Công ty,

       Để việc học tập của các học viên đảm bảo chất lượng,phòng Đào tạo Công ty thông báo tới toàn thể học viên một số nội quy học tập như sau:

1- Học viên đăng ký học các khoá học tại Công ty APEC phải nộp đủ học phí của khoá học trong buổi đầu tiên, trường hợp có lý do khách quan chưa nộp đủ ngay trong buổi học đầu tiên thì phải nộp đủ trong buổi học thứ hai.

2- Các học viên không được hoàn lại học phí trong bất kỳ trường hợp nào, chỉ được bảo lưu hoặc chuyển nhượng khóa học cho người khác

3- Các học viên phải đi học theo đúng lịch và thời gian học đã đăng ký. 

4- Trường hợp cần thay đổi lịch học, học viên phải thông báo với giáo viên. 

5- Tất cả các trường hợp đang học muốn nghỉ học phải xin phép giáo viên. Nếu không xin phép thì những buổi nghỉ đó Công ty vẫn tính vào buổi đã học.

6- Trường hợp học viên có lý do khách quan, đột xuất mà muốn xin nghỉ từ 03 buổi trở lên trong khoá học phải làm đơn gửi Công ty duyệt mới được nghỉ.

7- Trường hợp học viên nhận thức chậm sau khi học hết số buổi học của khoá học đã đăng ký mà vẫn chưa nắm được toàn bộ nội dung của khoá học, Công ty sẽ tạo điều kiện cho học viên đó học lại vào khóa sau, không phải đóng thêm học phí.

8- Công ty sẽ tạo mọi điều kiện để học viên hoàn thành khoá học đã đăng  ký và sẽ tư vấn những vướng mắc trong quá trình làm việc.

 Trên đây là một số nội quy của Công ty, yêu cầu các học viên nghiêm túc thực hiện, trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc học viên liên hệ trực tiếp với giáo viên hoặc phòng  Đào tạo Công ty để được giải đáp thắc mắc kịp thời theo số ĐT: 0947.167.289. Thông báo có hiệu lực từ ngày 30/11/2017./.

Nơi nhận:

-   

Như trên;

-   

Lưu: VT.

 

                        GIÁM ĐỐC

                           (Đã ký)

 

 

Kiến thức Nhân sự

Kỹ năng Nhân sự

1. Tận tụyĐây được xem là tố chất đầu tiên mà người làm công tác nhân sự, đặc biệt là những nhà...

Ý kiến học viên

1.Là con gái của một chủ doanh nghiệp có tiếng về đồ nội thất tại Thái Nguyên, tuy nhiên, Nguyễn...

TIN HOT

Học nhân sự ở đâu tốt nhất Hà Nội ? Học nhân sự tại APEC tốt nhất Hà Nội. Các khóa học nghề...

DỰ ÁN ĐÀO TẠO NHÂN SỰ CHUYÊN NGHIỆP